Historie

Historie

Libavské Údolí je pojmenováno podle potoka Libavy, který protéká údolím. Historie obce sahá až do 9. století, kdy se na stejnojmenném vrchu nad soutokem Malé a Velké Libavy nacházelo historické slovanské hradiště Kolová. To je dnes nemovitou kulturní památkou zapsanou na ústředním seznamu památek. Samotný vznik obce se počítá od roku 1824 založením textilní továrny v údolí Libavy svobodným pánem Lenkem. V roce 1880, kdy se majitelem závodu stává pan Noe Stross, zažívá obec velký rozmach výstavbou činžovních domů pro zaměstnance a stoupá i její vybavenost.

 

Další informace

V obci je 19 činžovních domů s 208 bytovými jednotkami, dále 34 rodinné domky, z toho 12 v osadě Kolová. V obci žije šest stovek obyvatel. Pracovní příležitosti poskytují textilní závody v obci, dále i Věznice Kolová a sokolovské doly. Obec je umístěna na kopci za soutokem Malé a Velké Libavy, krajina kolem je hustě zalesněna. V katastru obce se nachází osada Kolová, kde část katastru zabírá věznice, dříve kasárny Armády ČR. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusy, které přes obec projíždí ve vyhovujících intervalech, které jsou přizpůsobené provozu závodů. Mimo pravidelného spoje Kynšperk – Sokolov mohou občané využít i spoje Aš – Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Praha.

Spádovou oblastí pro obec je město Kynšperk nad Ohří, které je vzdálené asi 3 km a město Sokolov s rozšířenou působností vzdálené 11 km.

V roce 2001 bylo v obci poprvé uskutečněno Setkání starousedlíků a bývalých německých obyvatel Obce Libavské Údolí. Vzhledem k úspěšnosti této akce a kladnému ohlasu bylo rozhodnuto toto setkání zopakovat v roce 2004 k oslavě 180. výročí založení Libavského Údolí jako obce. 

V obci se každoročně konají oslavy Dne dětí, kde jsou zapojeny všechny organizace, dále předvánoční posezení s důchodci, stavění máje, vítání občánků, maškarní karnevaly, vánoční hry pro děti, lampionové průvody spojené s kladením věnců k památníku padlých hrdinů u příležitosti státních svátků. Členky kulturní komise sledují životní jubilea občanů, které navštěvují a předávají jim upomínkové dárky. 

V průběhu roku 2004 byla rozšířena stanoviště tříděných odpadů tak, aby byla zajištěna dostupnost všem občanům obce a osady Kolová.V roce 2005 byla zvýšená četnost v odvozech separovaných odpadů. Obec má zpracovanou publikaci o historii a současnosti obce. Po provedeném leteckém snímkování byly vydány barevné pohlednice Libavského Údolí a Kolové. Obec má svou historickou kroniku, která je každoročně doplňována místním kronikářem. Dále je vedena společenská kronika, která dokumentuje společenské vyžití občanů včetně fotodokumentace.

V průběhu roku 2003 byla provedena úprava prostor v bývalém hospodářském pavilonu MŠ, kam byla přestěhována Místní knihovna včetně vybavení novým nábytkem.  Doplňování knihovny o nové publikace a periodiky je prováděno ve spolupráci s Městskou knihovnou Kynšperk nad Ohří a okresní knihovnou Sokolov. Na přelomu roku 2003/2004 za pomoci Krajského úřadu jsme instalovali do prostor knihovny internet, který je zpřístupněn veřejnosti.Pro zlepšení informovanosti občanů a pro zkvalitnění záchranného systému oce byl mimo potřebných plánů opraven i místní rozhlas včetně rozhlasové ústředny.

Obec má vlastní základní školu s 1.- 5. ročníkem, školní jídelnu a družinu. Součástí školy, která má od 1.1.2003 právní subjektivitu, je i mateřská škola umístěná v budově školy. Škola je na dobré úrovni jak po stránce materiálního vybavení, tak i vzhledu. Škola svou činností reprezentuje obec. 

Velmi dobrá je spolupráce i s praktickým lékařem z Kynšperku, který v obci ordinuje 4 dny v týdnu. 

Obec má průmyslový charakter a rozvinula se v souvislosti s textilní továrnou v obci, která zaujímá téměř polovinu rozlohy obce. Továrna, kde zajišťuje textilní a přidruženou výrobu celkem 5 firem různých názvů, poskytuje zaměstnání místním občanům, převážně ženám, ale i dojíždějícím z okolí. V obci jsou 2 soukromá pohostinství,  obchod se smíšeným zbožím. V obci je poštovní úřad. V osadě Kolová je soukromá restaurace penzion „U čertova mlýna“, jehož areál v blízkosti lesa a vody poskytuje občanům kvalitní využití volného času. V roce 2003 byla v rámci Programu rozvoje vybudována turistická stezka z Libavského Údolí podle Malé Libavy do Kolové, která je u Penzionu napojena na stezku vybudovanou městem Kynšperk nad Ohří. Pohostinství „U Rybníčku“ v Libavském Údolí poskytuje lidem občerstvení po celý rok. Zde jsou pořádány koncerty country hudby v přírodě. Hospoda „Na vršku“ je soukromým majitelem postupně restaurována a opět je v provozu společenský sál pro pořádání velkých kulturních akcí.

Obec je sídlištního typu a většina dělnických činžovních domů byla postavena v letech 1890-1905. Další výstavba těchto domů pokračovala až po II. světové válce, kdy jich od roku 1950 do roku 1989 bylo postaveno 6. Rodinné domy byly postaveny v období let 1920. Všechny staré činžovní domy byly v letech 1960-1980 rekonstruovány a bytové jednotky předělány na byty I. kategorii. V roce 2002 byly postaveny l rod. domek a v roce 2005 další domek. V roce 2004 bylo na základě usnesení zastupitelstva obce předáno do osobního vlastnictví z majetku obce 8 činžovních dvoudomů. Rekonstrukcí hospodářského pavilonu bývalé mateřské školy a za pomocí státní dotace byly vybudovány tři bytové jednotky.

Plynofikaci zajišťovala obec převážně ze svých prostředků při poskytnutí částečné dotace z Fondu životního prostředí. Po provedené plynofikaci byly ve všech činžovních domech vybudovány plynové kotelny. Celá obec má tak zaveden systém ekologického vytápění, pouze v osadě Kolová je klasický způsob topení na tuhá paliva.

V obci byl svépomocí vybudován nový vodojem 300m3 společná ČOV se závodem, kam je sveden kanalizační systém obce. Účinnost této ČOV činí 95%. V roce 2003 byla dokončena vyvolaná akce ke zlepšení provozu ČOV, rušení biologických septiků v obci.

V obci byl v roce 2000 zaveden nový systém nakládání s odpady. Byly likvidovány skládky. Později byl vybudován tzv. odpadový dvůr, kde je umístěn velkokapacitní kontejner.  

O pořádek na veřejných prostranství v obci a jejich pravidelnou údržbu se starají kmenoví zaměstnanci obce. Do roku 2005 spolu s nimi obec každoročně zaměstnávala pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací ve spolupráci s ÚP. Pro tento účel obec zakoupila i potřebnou techniku. V roce 2004 byl dále zakoupen výkonnější malotraktor s valníkem, radlicí a posypovým zařízením. Tímto si je obce schopna zajišťovat celoroční úklid místních komunikací a veřejných ploch. Byla opravena schodiště a opravy kanalizace v výměna části vodovodních řadů včetně celkových oprav komunikací.

PŘEDSTAVITELÉ OBCE OD ROKU 1914

Starosta (předseda) Období Úřad
Ing. Petra Gajičová 2006 - dosud Obecní úřad Libavské Údolí
Tomáš Křesák 2005 - 2006 Obecní úřad Libavské Údolí
Jiří Kuthan 2002 - 2005 Obecní úřad Libavské Údolí
Ulrike Trepáková 1998 - 2002 Obecní úřad Libavské Údolí
Jindřich Dušek 1997 - 1998 Obecní úřad Libavské Údolí
Tomáš Kábrt 1996 - 1997 Obecní úřad Libavské Údolí
PhDr. Miroslav Řezníček 1994 - 1996 Obecní úřad Libavské Údolí
Jiří Kuthan 1990 - 1994 Obecní úřad Libavské Údolí
Ing. Lubomír Pour 1990 - 1990 Místní národní výbor Libavské Údolí
Jiří Kuthan 1964 - 1990 Místní národní výbor Libavské Údolí
Václav Mlejnek 1957 - 1964 Místní národní výbor Libavské Údolí
Jaroslav Lokajíček 1956 - 1957 Místní národní výbor Libavské Údolí
Gustav Walta 1956 - 1956 Místní národní výbor Libavské Údolí
Václav Kuthan 1954 - 1956 Místní národní výbor Libavské Údolí
Gustav Nechanický 1953 - 1954 Místní národní výbor Libavské Údolí
Stanislav Kočárek 1950 - 1953 Místní národní výbor Libavské Údolí
František Sládek 1949 - 1950 Místní národní výbor Kolová v Libavském Údolí
Josef Čermák 1948 - 1949 Místní národní výbor Kolová v Libavském Údolí
Stanislav Kočárek 1947 - 1948 Místní národní výbor Kolová v Libavském Údolí
Karel Kočárek 1946 - 1947 Místní národní výbor Kagerava v Libavském Údolí
Ing. Arnošt Sochor 1945 - 1946 Místní správní komise Kagerava
Vilém Šverma 1945 - 1945 Místní správní komise Kagerava
Josef Hoffmann 1939 - 1945 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Bedřich Schenecker 1939 - 1939 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Karel Pulz 1938 - 1939 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Josef Klier 1937 - 1938 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Jiří Schmidt 1932 - 1937 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Josef Klier 1928 - 1932 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Matěj Kriegelstein 1925 - 1928 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
Emil Adler 1921 - 1924 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí
František Bartl 1914 - 1920 Obecní úřad Kagerau v Libavském Údolí

Zdroj: J., Kuthan, J., Bobčík: Libavské Údolí Kolová – Historie a současnost, 2001  


Skip to content