Nakládání s odpadem

Sběrné místo

SBĚRNÉ MÍSTO JE URČENO POUZE PRO OBČANY LIBAVSKÉHO ÚDOLÍ A KOLOVÉ

PO – PÁ      7.00 – 17.00

SO – NE      9.00 – 17.00

PROSTOR SBĚRNÉHO MÍSTA JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM!!

 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 1.  Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

 

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), a h).

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevné sběrné nádoby.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 • Sběrné nádoby na papír, sklo, plast a kovy jsou umístěny u všech bytových domů.
 • Kontejnery na nebezpečný odpad a směsný komunální odpad je umístěn ve sběrném dvoře u čp. 110.
 • Kontejnery na biologický odpad jsou umístěny u zahrádek nad čp. 110 a u zahrádek pod Hospodou u rybníčka.
 • Sběrná nádoba na jedlé tuky a oleje je umístěna u prodejny čp. 111.
 • Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Biologické odpady, barva hnědá.
 2. Papír, barva modrá.
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo, barva zelená.
 5. Kovy, barva žlutá s nápisem KOVY
 6. Jedlé oleje a tuky, barva zelená

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Papír, plasty, sklo, kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn u čp. 110.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném místě, který je umístěno u čp. 110.

Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném místě, který je umístěno u čp. 110.

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. popelnice
 2. igelitové pytle
 3. velkoobjemové kontejner ve sběrném dvoře u čp. 110
 4. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

Skip to content